De statuten

STATUTEN    Koninklijke Vlaamse Strijdbroeders – Rederijkerskamer St.-Elooi, Knesselare

statutenDoor de Eed voorgestelde en door de Algemene Ledenvergadering van 10 januari 2017 goedgekeurde tekst (gewijzigd: ART. III 3.a.)

ART. I                STICHTING EN NAAM VAN DE CAMERE

Op de 17de van Hooimaand (juli) 1955 werd de katholieke Vlaamse vereniging “De Vlaamse Strijdbroeders”, gesticht op de 12de van Lentemaand (maart) ten jare 1893 te Knesselare en tot koninklijk verheven op de 7de van Lentemaand ten jare 1953, aangesteld als Rederijkerskamer. Zij draagt als titel “Koninklijke Vlaamse Strijdbroeders, Rederijkerskamer St.-Elooi”, met als kenspreuk “Moed en Volharding” en voert in het blazoen : de Vlaamse Leeuw, het zilveren kruis op zwarte grond en de afbeelding van de patroonheilige St.-Elooi, zoals vastgelegd in de Oorkonde van Aanstelling..

ART. II                     DOEL VAN DE CAMERE

 1. Culturele ontwikkeling en ontspanning van haar leden en van de plaatselijke gemeenschap.
 2. Het beoefenen van kunst en kunstzinnige vrijetijdsbesteding.
 3. Het uitdragen van de Vlaamse identiteit en het verdedigen van de Vlaamse rechten.
 4. De Camere is een apolitieke vereniging.

ART. III                     LEDEN VAN DE CAMERE

 1. De Rederijkerskamer telt gewone leden en aspirant-leden die het vastgestelde lidgeld betalen. Daarnaast kan iemand ook steunend lid worden, door een minstens even hoge bijdrage te betalen als het lidgeld. De Eed kan de titel van Erelid verlenen aan leden of zelfs buitenstaanders omwille van hun verdiensten voor de Camere.
 2. Gewone leden zijn personen van minstens 18 jaar die verkozen zijn en de statuten van de Camere naleven. Enkel zij hebben stemrecht op de ledenvergaderingen.
  Aspirant-leden komen in aanmerking voor het gewone lidmaatschap en zijn aangenomen door de Eed voor een proefperiode.
 3. Wie gewoon lid wil worden van de Camere, doet een schriftelijke aanvraag bij de Deken, ondertekend door de kandida(a)t(e).
  Enkel de Eed beslist bij consensus of de kandida(a)t(e) als aspirantlid aanvaard wordt en tot de proeftijd wordt toegelaten. Bij onenigheid gaat men over tot een geheime stemming, waarbij de meerderheid beslist.
  De kandida(a)t(e) die door de Eed als aspirant-lid toegelaten wordt, moet een proeftijd van minimum 12 maanden doormaken. Gedurende die proeftijd wordt het aspirant-lid, zoals alle leden, uitgenodigd op de vergaderingen en de andere activiteiten.
 4. Na de proefperiode beslist de Eed of het aspirant-lid tot de stemming in de Algemene Ledenvergadering wordt toegelaten. Indien in de Eed daarover geen consensus bereikt wordt, gebeurt dit bij geheime stemming en met een gewone meerderheid.
  Indien het aspirant-lid door de Eed tot de stemming wordt toegelaten, gebeurt dit in een jaarlijkse Algemene Vergadering d.m.v. een geheime stemming die verloopt volgens de methode van de lucifers (Het kopje is een ja-stem, het uiteinde een nee-stem). Het aspirant-lid is verkozen met 2/3 van de geldig uitgebrachte stemmen. Pas na de stemming is de verkozene volwaardig lid.
 5. De plechtige confirmatie van de verkozen leden gebeurt éénmaal per jaar, tijdens een feestelijke zitting of tijdens een Algemene Ledenvergadering, op een datum en volgens een formule door de Eed vast te stellen.
 6. Een lid kan uitgesloten worden :
  –  wegens gedrag, strijdig met de geest van de Camere.
  –  als hij/zij zich niet houdt aan de statuten. Dit gebeurt op gemotiveerd voorstel van de Eed, na horen van het lid. Het voorstel van de Eed moet in een vergadering van de Camere bekrachtigd worden met 2/3 der geldig uitgebrachte stemmen. De stemming gebeurt op dezelfde manier zoals bij de aanvaarding van nieuwe leden.
 7. Bij uitsluiting of ontslag uit de Camere is het lid in kwestie verplicht om alle bezit van de Camere dat zich bij hem/haar bevindt, binnen de maand aan de Deken terug te geven. Een ontslagnemend of uitgesloten lid kan geen aanspraak maken op gestorte lidgelden, giften of enig bezit van de Camere.
 8. Ieder lid heeft het recht voorstellen te doen en die op de dagorde van de Vergadering van de Eed te laten opnemen.

ART. IV                SAMENSTELLING en VERKIEZING VAN DE EED

 1. De Camere staat onder de leiding van de Eed, bestaande uit 11 leden, bijgestaan door de Prince.
 2. De Prince bekleedt enkel een protocollaire functie. Hij wordt door de Eed aangezocht deze functie te bekleden, omwille van zijn maatschappelijke verdienste, status of betrokkenheid bij de Camere. De Eed kan ten allen tijde beslissen hem uit die functie te ontheffen, als minstens 7 leden van de Eed hiermee instemmen. Bij het openvallen van het ambt, voorziet de Eed in een opvolger.
 3. De Eed bestaat uit: de Deken, de Onderdeken, de Penningmeester, de Griffier, de Factor, de Archivaris, de Heraldicus en 4 leden.
 4. De Eed, behalve de Prince, wordt om de drie jaar in het eerste trimester door verkiezing aangeduid. Alle gewone leden die minstens drie jaar lid zijn van de Camere, zijn verkiesbaar en hun namen worden op de kieslijst geplaatst.
  Minstens 7 van de 11 verkozenen moeten steeds inwoners zijn van de deelgemeente Knesselare. Mochten meer dan 4 niet-inwoners verkozen zijn, moet(en) die niet-inwoner(s) met de minste stemmen zijn(hun) plaats afstaan aan  de eerstvolgende verkozen inwoner(s) van Knesselare.
  Bij de verkiezing duidt de kiezer maximum 11 leden aan op de kieslijst. De leden met de meeste stemmen zijn verkozen. Bij staking van stemmen voor het laatste lid, wordt een nieuwe stembeurt gehouden, enkel over de kandidaten met evenveel stemmen. De 11 verkozenen verdelen in de eerstvolgende Vergadering van de Eed onder elkaar de functies vermeld in Art. IV 3. Indien over bepaalde functies geen consensus bereikt wordt, gaat men over tot een stemming waarbij de meerderheid (van minstens 7 aanwezige leden) beslist. De namen van de leden van de Eed met hun respectievelijke functies worden in de uitnodiging voor de eerstvolgende ledenvergadering aan de leden meegedeeld.
 5. Bij het openvallen van een plaats in de Eed, zal in de eerstkomende vergadering een vervanger worden aangeduid, door het aanduiden van één naam op de lijst van verkiesbare leden. Het lid met de meeste stemmen is verkozen. Bij staking van stemmen, wordt opnieuw gestemd over de kandidaten met de meeste stemmen. Bij nieuwe staking van stemmen wordt diegene die langst lid is van de Camere, in de Eed opgenomen.
 6. Alle ambten zijn onbezoldigd.

ART. V            BEVOEGDHEDEN VAN DE LEDEN VAN DE EED

 1. De Deken zit de vergaderingen van de Eed en de gewone vergaderingen voor.
 2. De Onderdeken vervangt de Deken, indien nodig.
 3. De Penningmeester houdt inkomsten en uitgaven bij en brengt daarvan verslag uit op de vergaderingen van de Eed.
 4. De Griffier houdt de aantekeningen bij van alle vergaderingen en andere activiteiten. Hij voert de briefwisseling en leest bij elke vergadering het verslag van de vorige vergadering of activiteit van de Camere.
 5. De Factor is verantwoordelijk voor de toneelactiviteiten.
 6. De Archivaris legt een archievenbundel aan over de volledige activiteiten van de Camere en is verantwoordelijk voor heel het archief.
 7. De Heraldicus draagt zorg voor het Gulden Boek, waarin hij op passende wijze de voornaamste gebeurtenissen in de Camere aantekent. Waar nodig, verzorgt hij ook de grafische opsmuk van andere documenten. Indien nodig, kan hij zich laten bijstaan door een bevoegd persoon.
 8. De Deken roept de Eed minstens om de twee maanden samen, én volgens noodzaak, én telkens als drie leden van de Eed er om vragen.  Voorstellen worden aangenomen bij consensus of bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de Deken.

ART. VI            VERGADERINGEN VAN DE CAMERE

 1. De gewone vergaderingen of andere activiteiten worden in principe om de maand gehouden, op de 2de dinsdag van de maand (tenzij, om organisatorische redenen, op een andere dag) en staan open voor iedereen. Naargelang de omstandigheden beslist de Deken of de vergadering wordt gesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.
 2. De Algemene Vergadering staat enkel open voor de leden. Beslissingen die moeten genomen worden door de Algemene Vergadering, worden vooraf aan de leden meegedeeld. Een voorstel wordt aangenomen als een meerderheid van de aanwezige leden dit goedkeurt. De Algemene Vergadering wordt gesloten met het zingen van de Vlaamse Leeuw.
 3. De vergadering van de Eed beperkt zich in principe tot de 11 leden en de Prince, maar bij consensus kan de Eed beslissen om andere leden of buitenstaanders uit te nodigen.

ART. VII            VERSCHILLENDE

 1. Zolang de Camere 11 leden telt, kan ze niet ontbonden worden.
 2. Indien de Camere ontbonden wordt, gaan alle goederen voor bewaring naar de Culturele Raad of, bij ontstentenis, naar de Gemeente, tot de Camere heropgericht wordt. Het geld gaat naar plaatselijke liefdadige instellingen.
 3. Alle punten die niet door de statuten geregeld zijn, worden door de Eed bij meerderheid van stemmen beslist. Minstens 7 leden zijn vereist voor een geldige beslissing. Beslissingen over een uitsluiting van een lid of over een wijziging van de statuten gebeuren in een Algemene Vergadering.
 4. De bepalingen van deze statuten zijn bindend. Herzieningen gebeuren op voorstel van de Eed, of als 2/3 van de gewone leden dit eisen. De wijzigingen gaan in van zodra ze bekrachtigd worden door de leden in een Algemene Ledenvergadering, bij consensus of bij stemming. Een gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige leden volstaat om te beslissen.

i.o. van de EED,
de Griffier, Jan Magerman